สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
  • ชื่อ - สกุล
  • คำนำหน้าชื่อ 
  • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

 กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล

             กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ชั้น 4)

            ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300    

 เบอร์โทร 02-2834272  02-2834273  02-2834274  02-2834289  02-2834290

เบอร์แฟกซ์ 02-2834292

ทั้งนี้ กรณีกรอกข้อมูลรายการอื่นผิด ยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข ณ ตอนนี้   

หากมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อมาที่ : กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  โทร. 02-2834272  02-2834273  02-2834274  02-2834289  02-2834290  เบอร์แฟกซ์ 02-2834292

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ 
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร 
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562  ทางเว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com/  หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะประกาศให้ทราบตามเว๊บไซด์ดังกล่าวข้างต้น
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ท่านที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562  ทางเว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com/  โดยติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนและนำเอกสารดังกล่าวพร้อมหลักฐานที่แจ้งตามประกาศ มาแสดงในวันเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ปัญหาเกี่ยวกับการสอบ วุฒิการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา หรืออื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  โทร. 02-2834272  02-2834273  02-2834274  02-2834289  02-2834290  แฟกซ์. 02-2834292                                    
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.